Překlady

Překlad je písemný převod textu z jednoho jazyka do druhého, ať už se jedná o text umělecký, odborný, administrativní, náboženský, nebo návod na použití přístroje.

U uměleckého překladu je důležitý převod nejen obsahu, nýbrž i estetických hodnot textu a individuálního stylu autora. U ostatních druhů překladu převládá požadavek na přesnost a srozumitelnost.

Drtivou většinu překladu obvykle překládám z němčiny do češtiny. Proto potřebuji nadprůměrnou znalost obou jazyků, kromě toho i znalosti lingvistiky, stylistiky, literární teorie a teorie překladu, popř. dějin překladu.

Soudní překlad je cizojazyčný převod textu s ověřením. Protože odborný text se vyjadřuje v pojmech, termínech a definicích, musím znát terminologii příslušného oboru a orientovat se v oboru samém. Pokud dokument opatřím soudní doložkou, splňuje požadavky státních orgánů pro úřední úkony.

 

Tlumočník je povinen zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, o kterých se dozvěděl v souvislosti s výkonem své tlumočnické činnosti. Mlčenlivosti jej může zprostit orgán veřejné moci, který jej ustanovil, nebo ten, pro nějž tlumočnickou činnost na základě smlouvy vykonal.

 

V případě jakýchkoli dotazů nás neváhejte kontaktovat.